Galileo Is Here (Eclipse 3.5)

หนึงปีผ่านไปสำหรับ Ganymede ก็ได้เวลาของ Galileo แล้วครับ eclipse ปีนี้เน้น social แฮะ มีทั้ง twitter tag ที่ใช้คือ #eclipse35, มีทั้ง blog a thon, มี concept “Friend of Eclipse”, และยังมี virtual conference อีกด้วย มีอะไรใหม่ก็ไปดูที่ New and Noteworthy กันได้ เรื่องการ download นั้นสามารถเลือกแบบ Package หรือ แยก Projects ก็ได้ครับ ดูชาว twitter ที่ใช้ Galileo ป.ล. ผมละชอบ Logo ของปีนี้จริงๆ สีสวยมาก